DE ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

Smart Fasthouse B.V.

Oosterbracht 18m

7821 CJ Emmen

Inschrijfnummer K.v.K. te Emmen: 76693384

Artikel 1 – Toepasselijkheid; wijzigingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst met Smart Fasthouse BV B.V., tot het door deze verkopen en/of leveren van zaken respectievelijk tot het door deze verrichten van diensten. 1.2 Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen gelden niet algemene (inkoop-) voorwaarden van de wederpartij, hierna: “de Koper”, ook niet naast de onderhavige algemene voorwaarden van Smart Fasthouse BV. 1.3 Afwijkingen van en aanvullingen op de tekst van de overeenkomst of van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien Smart Fasthouse BV daarmee schriftelijk en uitdrukkelijk heeft ingestemd.

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst 2.1 Indien door Smart Fasthouse BV een schriftelijke offerte is uitgebracht geldt het navolgende. Tenzij in een offerte uitdrukkelijk anders is aangegeven, zijn offertes van Smart Fasthouse BV vrijblijvend. Een vrijblijvende offerte kan door Smart Fasthouse BV binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding worden herroepen. Alle offertes zijn herroepelijk, ook als daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld. 2.2 Buiten het geval bedoeld in lid 2, eerste volzin, bindt een opdracht tot levering of tot het verrichten van diensten Smart Fasthouse BV eerst nadat deze door Smart Fasthouse BV schriftelijk is bevestigd of nadat Smart Fasthouse BV een aanvang met de uitvoering daarvan heeft gemaakt. 2.3 Opgave van prijzen en van specificaties vervat in algemene aanbiedingen, zoals catalogi, prijslijsten en ander drukwerk, zijn niet bindend voor Smart Fasthouse BV en de Koper kan zich daarop niet beroepen.

Artikel 3 – Leveringstermijn 3.1 De opgave van een leveringstermijn of van een levertijd geschiedt altijd bij benadering (omdat Smart Fasthouse BV afhankelijk is van de door haar toeleveranciers in acht genomen leveringsduur) tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 3.2 Is de Koper een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen dan gaat de leveringstermijn niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld. 3.3 Indien partijen, op de voet van het hiervoor in lid 1 voorziene uitzonderingsgeval, een leveringstermijn zijn overeengekomen kan een overeenkomst door de Koper niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden noch kan de Koper aanspraak maken op enige schadevergoeding, tenzij Smart Fasthouse BV de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een haar na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde, redelijke termijn. Ontbinding is dan slechts toegestaan voor zover van de Koper instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Artikel 4– Levering; risico-overgang 4.1 Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt aflevering aan het adres van de Koper. De wijze van vervoer staat ter keuze van Smart Fasthouse BV, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. 4.2 Het risico van verlies, vernietiging en/of schade voor te leveren zaken gaat op de Koper over zodra de zaken de overeengekomen plaats van aflevering bereiken en dit risico blijft verder steeds bij de Koper. Dezelfde risico-overgang heeft plaats op het moment dat Smart Fasthouse BV zaken conform de overeenkomst ter aflevering aanbiedt en de Koper om welke reden dan ook niet afneemt; alsdan komen tevens alle door de Koper in verband met de aanbieding vergeefs gemaakte kosten en eventuele verdere kosten van vervoer, bewaring en opslag voor rekening van de Opdrachtgever. 4.3 Het risico van verlies, vernietiging en/of schade voor zaken die de Koper aan Smart Fasthouse BV ter bewerking geeft, blijft bij de Koper voor zover bij bijzondere overeenkomst niet anders is bepaald.

Artikel 5 – Prijzen 5.1 Tenzij anders is overeengekomen zijn alle bedragen excl. BTW en andere overheidsheffingen, zoals bijvoorbeeld verwijderingsbijdrages. De prijzen zijn in Nederlandse valuta. 5.2 Tenzij anders is overeengekomen, zijn niet in de prijs begrepen en worden apart in rekening gebracht de kosten van verpakking en vervoer naar de plaats van aflevering, van uitlading en van verzekering. Voor duurzame verpakkingsmiddelen kan een vergoeding in rekening worden gebracht welke wordt gecrediteerd na retourontvangst in onbeschadigde staat. 5.3 De stijging van de kosten, die voor Smart Fasthouse BV na totstandkoming van de overeenkomst mede in verband met de uitvoering daarvan optreden – bijvoorbeeld stijging van aankoopprijzen, lonen, sociale lasten, transportkosten – mag Smart Fasthouse BV doorberekenen; de Koper is alsdan bevoegd de overeenkomst binnen 1 (één) kalenderweek na ontvangst van de mededeling van de prijsverhoging te ontbinden, tenzij Smart Fasthouse BV zich alsdan bereid verklaard voor de oorspronkelijke prijs te leveren. Een stijging van de BTW of van andere overheidsheffingen mag steeds worden doorberekend.

Artikel 6– Betaling; zekerheid 6.1 Tenzij anders is overeengekomen en onverminderd het recht om vooruitbetaling of betaling à contant te verlangen indien Smart Fasthouse BV daartoe aanleiding ziet, geschiedt betaling binnen 30 (dertig) dagen na datum van de betreffende factuur. Smart Fasthouse BV is gerechtigd tot het doen van deelleveringen en het afzonderlijk factureren daarvan. De door de bank genoteerde valutadag geldt als dag van betaling. Een betaling strekt in de eerste plaats in mindering op de incassokosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente, waarbij de toerekening het eerst plaats vindt aan de langste openstaande vorderingen. 6.2 De eigendom van geleverde zaken blijft bij Smart Fasthouse BV totdat de Koper al hetgeen hij aan Smart Fasthouse BV uit hoofde van of in verband met leveringen verschuldigd is, heeft voldaan. De Koper is bevoegd de zaken in de normale uitoefening van zijn bedrijf te vervreemden. Smart Fasthouse BV is gerechtigd bij enige niet-tijdige betaling de haar in eigendom toebehorende zaken eigenmachtig terug te nemen waar deze zich ook bevinden. De Koper verleent op eerste verzoek van Smart Fasthouse BV andere, al dan niet aanvullende zekerheid voor de betaling. 6.3 Verrekening door de Koper met een tegenvordering is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door Smart Fasthouse BV uitdrukkelijk is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld. 6.4 Bij niet-tijdige betaling raakt de Koper, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in verzuim en wordt hij over het achterstallige bedrag direct opeisbaar verschuldigd een rente van 1% per maand of – indien hoger – de wettelijke rente. Een gedeelte van de maand geldt in dit verband als een hele maand. Smart Fasthouse BV mag voorts, voor zover zij enige met de Koper gesloten overeenkomst nog niet (geheel) heeft uitgevoerd, deze uitvoering opschorten totdat volledige betaling van het achterstallige bedrag is ontvangen. Blijft ook na aanmaning betaling binnen een aangezegde nadere termijn uit dan is Smart Fasthouse BV bevoegd de overeenkomst naar haar keuze geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zulks onverminderd haar recht of schadevergoeding.6.5 Smart Fasthouse BV laat de vorderingen bij niet tijdige betaling door een externe partij behandelen en invorderen.

Artikel 7– Retour artikelen. Retouren worden pas in behandeling genomen na kennisgeving vooraf. 7.1 Retourgoederen kunnen worden verdeeld in 4 categorieën en namelijk: a-Fouten in leveringen b-Schade door transport c-Defecte artikelen door gebruik consument  d-Verkeerd bestelde artikelen. 7.2.a Fouten in leveringen – Deze moeten bij Smart Fasthouse BV worden gemeld binnen 8 dagen na ontvangst goederen. Meldingen later dan 8 dagen worden niet meer in behandeling genomen. 7.2.b Schade door transport – Deze moeten bij Smart Fasthouse BV worden gemeld direct na ontvangst van de goederen. Meldingen later dan 8 dagen worden niet meer in behandeling genomen. 7.2.c Defecte artikelen – Deze aanmelden bij Smart Fasthouse BV middels het online RMA formulier en opsturen/meegeven aan vertegenwoordiger. 7.2.d Verkeerd bestelde artikelen – Deze aanmelden bij Smart Fasthouse BV middels het online RMA formulier en opsturen/meegeven aan vertegenwoordiger. Retourkosten van 20% zijn hierbij van toepassing, tenzij de reden van retour aan Smart Fasthouse BV verwijtbaar is. 7.3 RMA formulier. Bij melding fouten, defecten of verkeerd bestelde artikelen ontvangt u een RMA formulier, aan te vragen via de website. Deze kunt u samen met de artikelen aan de vertegenwoordiger of per transporteur aan Smart Fasthouse BV teruggeven. Goederen die zonder RMA formulier bij Smart Fasthouse BV worden ingeleverd worden niet in behandeling genomen.

Artikel 8– Orderkosten. 8.1 Franco orderwaarde is € 155,00 (honderdvijftig euro)exclusief BTW. Indien de orderwaarde lager is dan € 150,00 dan berekenen we een bijdrage in de orderverwerking/ transportkosten ter waarde van € 7,99. Bij orders lager dan € 50,00 wordt een extra toeslag van € 5,00 in rekening gebracht. Voor zaterdagzendingen wordt een extra toeslag van € 2,00 in rekening gebracht.

Artikel 9– Toepasselijk recht en jurisdictie. Op al onze overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

0
    0
    Uw winkelmand
    Je winkelmand is leegTerug naar shop